Lìwèijì 16:18

18 Tā chūlai , yào dào Yēhéhuá miànqián de tán nàli , zaì tán shàng xíng shú zuì zhī lǐ , yòu yào qǔ xiē gōngniú de xuè hé gōng shānyáng de xuè , mā zaì tán shàng sì jiǎo de zhōuwéi .