16 Tā yīn Yǐsèliè rén zhū bān de wūhuì , guò fàn , jiù shì tāmen yīqiè de zuìqiā , dàng zhèyàng zaì shèng suǒ xíng shú zuì zhī lǐ , bìng yīn huì mù zaì tāmen wūhuì zhī zhōng , yĕ yào zhàoyàng ér xíng .