36 Yào yòng gōng dào tiān píng , gōng dào fǎ mǎ , gōng dào shēngdǒu , gōng dào chèng . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , céng bǎ nǐmen cóng Āijí dì lǐng chūlai de .