39 Nǐmen shōucáng le dì de chūchǎn , jiù cóng qī yuè shí wǔ rì qǐ , yào shǒu Yēhéhuá de jié qī rì . dì yī rì wéi shèng ānxī , dì bá rì yĕ wéi shèng ānxī .