37 Zhè shì Yēhéhuá de jiéqī , jiù shì nǐmen yào xuāngào wéi shèng huì de jiéqī , yào jiàng huǒ jì , Fánjì , sù jì , jìwù , bìng diàn jì , gè guī gè rì , xiàn gĕi Yēhéhuá .