50 Tā yào hé mǎi zhǔ jìsuàn , cóng maì zìjǐ de nà nián qǐ , suàn dào xǐ nián , suǒ maì de jiàzhí zhào zhe nián shǔ duōshào , hǎoxiàng gōngrén mĕi nián de gōngjià .