We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Nǐmen yīn zhèxie shì ruò hái bú tīng cóng wǒ , wǒ jiù yào wèi nǐmen de zuì jiā qī beì chéngfá nǐmen .