28 Móxī cóng tāmende shǒu shàng ná xià lái , shāo zaì tán shàng de Fánjì shàng , dōu shì wéi chéngjiē shèng zhí xiàn gĕi Yēhéhuá xīnxiāng de huǒ jì .