49 Suǒyǐ shén yòng zhìhuì céng shuō , yòng zhìhuì huò zuò de zhì zhĕ wǒ yào chāiqiǎn xiānzhī hé shǐtú , dào tāmen nàli qù . yǒude tāmen yào shāhaì , yǒude tāmen yào bīpò .