48 Kĕ jiàn nǐmen de zǔzong suǒ zuò de shì , nǐmen yòu zhèngmíng yòu xǐhuan . yīnwei tāmen shā le xiānzhī , nǐmen xiūzào xiānzhī de fùnmù .