15 Tāmen lái dào Yēlùsǎlĕng , Yēsū jìnrù shèng diàn , gǎn chū diàn lǐ zuò mǎimaì de rén , tuī dǎo duìhuàn yínqián zhī rén de zhuōzi , hé maì gēzi zhī rén de dèng zǐ .