17 Biàn jiàoxun tāmen shuō , jīng shang bú shì jì zhe shuō , wǒde diàn bì chēngwèi wàn guó dǎogào de diàn ma . nǐmen dǎo shǐ tā chéngwéi zéi wō le .