13 Yuǎn yuǎn de kànjian yī kē wúhuāguǒ shù , shù shang yǒu yèzi , jiù wǎng nàli qù , huòzhĕ zaì shù shang kĕyǐ zhǎo zhaó shénme . dào le shù xià , jìng zhǎo bu zhaó shénme , bú guò yǒu yèzi . yīnwei bú shì shōu wúhuāguǒ de shíhou .