43 Shuōhuà zhī jiān , hūrán nà shí èr ge méntǔ lǐ de Yóudà lái le , bìng yǒu xǔduō rén daì zhe dāo bàng , cóng Jìsīzhǎng hé Wénshì bìng zhǎnglǎo nàli yǔ tā tóng lái .