41 Dì sān cì lái , duì tāmen shuō , xiànzaì nǐmen réngrán shuìjiào ānxiē ba . ( ba huò zuò ma ) gòu le , shíhou dào le . kàn nǎ , Rénzǐ beì maì zaì zuì rén shǒu lǐ le .