19 Dì sān tiān hé dì qī tiān , jiéjìng de rén yào sǎ shuǐ zaì bú jiéjìng de rénshēn shàng , dì qī tiān jiù shǐ tā chéngwéi jiéjìng . nà rén yào xǐ yīfu , yòng shuǐ xǐzǎo , dào wǎnshang jiù jiéjìng le .