21 Zhè yào gĕi nǐmen zuòwéi yǒngyuǎn de dénglì . bìngqiĕ nà sǎ chú wūhuì shuǐ de rén yào xǐ yīfu . fán mó chú wūhuì shuǐ de , bì bú jiéjìng dào wǎnshang .