1 Zhù nán dì de Jiānán rén yà lā de wáng , tīngshuō Yǐsèliè rén cóng yà tā lín lù lái , jiù hé Yǐsèliè rén zhēng zhàn , lǔ le tāmen jǐ gèrén .