13 Mĕi zhǐ yánggāo yào yòng diào yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn ...zhīyī zuòwéi sù jì hé xīnxiāng de Fánjì , shì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì .