Mínshùjì 28:11

11 Mĕi yuè shuò , nǐmen yào jiàng liǎng zhǐ gōngniú dú , yī zhǐ gōng miányáng , qī zhǐ méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo , xiàn gĕi Yēhéhuá wéi Fánjì .