12 Mĕi zhǐ gōngniú yào yòng tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī sān zuòwéi sù jì . nà zhǐ gōng yáng yĕ yòng tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī èr zuòwéi sù jì .