We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
26 Yuànzi de wéizi hé ménlián ( yuànzi shì wéi zhàngmù hé tán de ) , shéngzi , bìng suǒ yòng de qìjù , bú lún shì zuò shénme yòng de , tāmen dōu yào jīnglǐ .