Mínshùjì 4:26

26 Yuànzi de wéizi hé ménlián ( yuànzi shì wéi zhàngmù hé tán de ) , shéngzi , bìng suǒ yòng de qìjù , bú lún shì zuò shénme yòng de , tāmen dōu yào jīnglǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)