Mínshùjì 4:28

28 Zhè shì Géshùn zǐsūn de gè zú zaì huì mù lǐ suǒ bàn de shì . tāmen suǒ kānshǒu de , bì zaì jìsī Yàlún érzi Yǐtāmǎ de shǒu xià .
Do Not Sell My Info (CA only)