Mínshùjì 4:27

27 Géshùn de zǐsūn zaì yīqiè tái wù bàn shì zhī shàng dōu yào píng Yàlún hé tā érzi de fēnfu . tāmen suǒ dàng tái de , yào paì tāmen kānshǒu .
Do Not Sell My Info (CA only)