21 ( jìsī jiào fùrén fā zhòu qǐshì ) , yuàn Yēhéhuá jiào nǐ dàtuǐ xiāo shòu , dù fù fā zhàng , shǐ nǐ zaì nǐ mín zhōng beì rén zhòuzǔ , chéng le shì yǔ/4 .