Mínshùjì 5:19

19 Yào jiào fùrén qǐshì , duì tā shuō , ruò méiyǒu rén yǔ nǐ xíng yín , yĕ wèicéng beì zhe zhàngfu zuò wūhuì de shì , nǐ jiù miǎn shòu zhè zhì zhòuzǔ kǔ shuǐ de zāi .