Mínshùjì 5:22

22 Bìngqiĕ zhè zhì zhòuzǔ de shuǐ rù nǐde cháng zhōng , yào jiào nǐde dù fù fā zhàng , dàtuǐ xiāo shòu . fùrén yào huídá shuō , āmén , āmén .