21 Yǒu shí cóng wǎnshang dào zǎochen , yǒu zhè yúncai zaì zhàngmù shàng . zǎochen yúncai shōu shàng qù , tāmen jiù qǐ xíng . yǒu shí zhòuyè yúncai tíng zaì zhàngmù shàng , shōu shàng qù de shíhou , tāmen jiù qǐ xíng .