Mínshùjì 9:22

22 Yúncai tíng liú zaì zhàngmù shàng , wúlùn shì liǎng tiān , shì yī yuè , shì yī nián , Yǐsèliè rén jiù zhù yíng bú qǐ xíng . dàn yúncai shōu shàng qù , tāmen jiù qǐ xíng .