1 Yēhéhuá duì Sǎmǔĕr shuō , wǒ jì yànqì Sǎoluó zuò Yǐsèliè de wáng , nǐ wéi4 tā bēi shāng yào dào jǐshí ne . nǐ jiāng gāo yóu shèng mǎn le jiǎo , wǒ chāiqiǎn nǐ wǎng Bólìhéng rén Yēxī nàli qù . yīnwei wǒ zaì tā zhòng zǐ zhī neì , yùdéng yī gè zuò wáng de .