Sāmǔĕrjìshàng 16:2

2 Sǎmǔĕr shuō , wǒ zĕn néng qù ne . Sǎoluó ruò tīngjian , bìyào shā wǒ . Yēhéhuá shuō , nǐ kĕyǐ daì yī zhǐ niúdú qù , jiù shuō , wǒ lái shì yào xiàng Yēhéhuá xiànjì .