31 Nǐmen zaì kuàngyĕ suǒ xíng de lù shàng , yĕ céng jiàn Yēhéhuá nǐmen de shén fǔ yǎng nǐmen , rútóng rén fǔ yǎng érzi yìbān , zhí dĕng nǐmen lái dào zhè dìfang .