30 Zaì nǐmen qiánmian xíng de Yēhéhuá nǐmen de shén bì wéi nǐmen zhēng zhàn , zhēng rú tā zaì Āijí hé kuàngyĕ , zaì nǐmen yǎnqián suǒ xíng de yíyàng .