Shēnméngjì 1:33

33 Tā zaì lù shàng , zaì nǐmen qiánmian xíng , wéi nǐmen zhǎo ān yíng de dìfang . yè jiàn zaì huǒ zhù lǐ , rì jiàn zaì yún zhù lǐ , zhǐshì nǐmen suǒ dàng xíng de lù .