We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 Nǐ yào zhùyì yàbǐ yuè , xiàng Yēhéhuá nǐde shén shǒu Yúyuèjié , yīnwei Yēhéhuá nǐde shén zaì yàbǐ yuè yè jiàn lǐng nǐ chū Āijí .