Shēnméngjì 16:3

3 Nǐ chī zhè jì shēng , bùkĕ chī yǒu jiào de bǐng . qī rì zhī neì yào chī wú jiào bǐng , jiù shì kùnkǔ bǐng . ( nǐ bĕn shì jímáng chū le Āijí dì ) yào jiào nǐ yìshēng yī shì jìniàn nǐ cóng Āijí dì chūlai de rìzi .