67 Nǐ yīn xīnli suǒ kǒngjù de , yǎn zhōng suǒ kànjian de , zǎochen bì shuō , bābùdé dào wǎnshang cái hǎo . wǎnshang bì shuō , bābùdé dào zǎochen cái hǎo .