Shēnméngjì 28:68

68 Yēhéhuá bì shǐ nǐ zuò chuán huí Āijí qù , zǒu wǒ céng gàosu nǐ bùdé zaìjiàn de lù . zaì nàli nǐ bì maì jǐ shēn yǔ chóudí zuò nú bì , què wú rén mǎi .