3 Yúshì Yēhéhuá wǒmen de shén yìng jiāng Bāshān wáng Ě hé tāde zhòng mín dōu jiāo zaì wǒmen shǒu zhōng . wǒmen shā le tāmen , méiyǒu liú xià yī gè .