Shēnméngjì 3:2

2 Yēhéhuá duì wǒ shuō , búyào pà tā . yīn wǒ yǐ jiāng tā hé tāde zhòng mín , bìng tāde dì , dōu jiāo zaì nǐ shǒu zhōng . nǐ yào daì tā xiàng cóng qián daì zhù Xīshíbĕn de yà Mólì wáng Xīhóng yíyàng .