Shēnméngjì 3:4

4 Nàshí , wǒmen duó le tā suǒyǒude chéng , gòng yǒu liù shí zuò , méiyǒu yī zuò chéng bú beì wǒmen suǒ duó . zhè wéi yà Ěr gē bǎi de quán jìng , jiù shì Bāshān dì è wáng de guó .