21 Tā wéi zìjǐ xuǎnzé tóu yī duàn dì , yīn zaì nàli yǒu shèlì lǜfǎ zhĕ de fèn cún liú . tā yǔ bǎixìng de shǒulǐng tóng lái . Tāshī xíng Yēhéhuá de gōngyì hé Yēhéhuá yǔ Yǐsèliè suǒ lì de diǎnzhāng .