Shēnméngjì 33:19

19 Tāmen yào jiāng liè bāng zhào dào shān shàng , zaì nàli xiàn gōngyì de jì . yīnwei tāmen yào xī qǔ hǎi lǐ de fēngfù , bìng shā zhōng suǒ cáng de zhēn bǎo .