1 Zhè shì Yēhéhuá nǐmen shén suǒ fēnfu jiàoxun nǐmen de jièmìng , lǜ lì , diǎnzhāng , shǐ nǐmen zaì suǒ yào guō qù de wéi yè de dì shàng zūnxíng ,