Shēnméngjì 6:3

3 Yǐsèliè a , nǐ yào tīng , yào jǐn shǒu zūnxíng , shǐ nǐ kĕyǐ zaì nà liú nǎi yǔ mì zhī dì déyǐ xiǎng fú , rén shǔ jíqí zēng duō , zhēng rú Yēhéhuá nǐ lièzǔ de shén suǒ yīngxǔ nǐde .