4 Yēhéhuá nǐde shén jiāng zhèxie guó mín cóng nǐ miànqián niǎn chū yǐhòu , nǐ xīnli bùkĕ shuō , Yēhéhuá jiāng wǒ lǐng jìnlái de zhè dì shì yīn wǒde yì . qíshí , Yēhéhuá jiāng tāmen cóng nǐ miànqián gǎn chū qù shì yīn tāmende è .