3 Nǐ jīnrì dàng zhīdào , Yēhéhuá nǐde shén zaì nǐ qiánmian guō qù , rútóng lièhuǒ , yào mièjué tāmen , jiāng tāmen zhìfú zaì nǐ miànqián . zhèyàng , nǐ jiù yào zhào Yēhéhuá suǒ shuō de gǎn chū tāmen , shǐ tāmen sù sù mièwáng .