5 Nǐ jìn qù de tāmende dì , bìng bú shì yīn nǐde yì , yĕ bú shì yīn nǐ xīnli zhèngzhí , nǎi shì yīn zhèxie guó mín de è , Yēhéhuá nǐde shén jiāng tāmen cóng nǐ miànqián gǎn chū qù , yòu yīn Yēhéhuá yào jiāndéng tā xiàng nǐ lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì suǒ yīngxǔ de huà .