13 Jīdiàn dào le , jiù tīngjian yī rén jiāng mèng gàosu tóngbàn shuō , wǒ zuò le yī mèng , mèng jiàn yī gè dàmaì bǐng gún rù Mǐdiàn yíng zhōng , dào le zhàngmù , jiāng zhàngmù zhuàng dǎo , zhàngmù jiù fān zhuǎn qīngfù le .